Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z E-BAZY DANYCH O RYNKU NIERUCHOMOŚCI

ORAZ E-WYCENY NIERUCHOMOŚCI

 

Regulamin określa zasady korzystania z internetowej bazy danych o rynku nieruchomości, zwanej dalej „e-bazą” oraz internetowej wyceny nieruchomości, zwanej dalej „e-wyceną”.

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

OBRN – Ośrodek Badań Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-628 Poznań, przy

ul. Wojska Polskiego 84, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000324524- właściciel serwisu internetowego E-rzeczoznawca – usługodawca,

E-rzeczoznawca – prowadzony przez OBRN w języku polskim serwis on-line w ramach, którego świadczone są usługi: e-baza i e-wycena,

E-usługa – usługa elektroniczna – usługa cyfrowa świadczona drogą elektroniczną spełniająca łącznie następujące warunki: świadczona w sposób zautomatyzowany przez technologię informacyjną (IT) przy niewielkim udziale człowieka po stronie usługodawcy, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji,

E-baza danych – usługa elektronicznego dostępu do bazy zawierającej wszystkie dane niezbędne do dokonania wyceny, jak stan prawny nieruchomości, położenie, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, dokładny opis oraz informacje z rynku nieruchomości,

E-wycena - usługa internetowej wyceny nieruchomości, w rozumieniu definicji zawartej w „Ustawie o gospodarce nieruchomościami”: wycena nieruchomości - postępowanie w wyniku którego, dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Abonent – rzeczoznawca majątkowy - odbiorca e-usług świadczonych przez OBRN na podstawie umowy abonenckiej, usługobiorca,

Osoba trzecia – rzeczoznawca majątkowy – odbiorca e-usług świadczonych przez OBRN niebędący abonentem, usługobiorca,

Abonament – opłacone prawo do korzystania z e-usług, wykupione przedterminowo przez abonenta na określony okres,

Konto – prowadzone dla usługobiorcy przez OBRN pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zawierającym dane usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu,

Rejestracja – procedura zakładania konta,

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenie i odbioru e-usług.

 

§2

Warunki korzystania z e-usług

 1. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia i wykonująca zawód rzeczoznawcy majątkowego,

 2. Udostępnione dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przy wykonywaniu operatów szacunkowych oraz opracowań i ekspertyz zgodnie z katalogiem zawartym w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (DzU 261/2603/2004)

 3. Uprawnionym do korzystania z e-usług może być

  1. abonent, pod warunkiem uiszczenia abonamentu,

  2. osoba trzecia, na rzecz, której OBRN świadczył będzie usługi za wynagrodzeniem obliczonym na podstawie ilości udostępnionych rekordów (jednostek obejmujących dane dotyczące jednej nieruchomości lub umożliwiających wykonanie jednej wyceny), opłata pobierana będzie za każdy udostępniony rekord według cennika,

 4. Warunkiem korzystania z e-usług jest rejestracja usługobiorcy. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza – wpisaniu danych: imienia i nazwiska, numeru i daty nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować oraz formy dostępu do usług. Do formularza rejestracyjnego dołączyć należy świadectwo nadanych uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości w formie zeskanowanej. OBRN zapewnia tajność i bezpieczeństwo danych udostępnionych przez usługobiorcę.

 5. Warunkiem korzystania z e-usługi jest dokonanie opłaty według obowiązującego cennika

 6. Po potwierdzeniu poprawności danych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość wskazująca sposób potwierdzenie rejestracji oraz kod dostępu do serwisu. Z chwilą potwierdzenie rejestracji dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez OBRN na warunkach określonych w regulaminie (akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy).

 7. W wyniku prawidłowej rejestracji OBRN tworzy dla usługobiorcy konto przypisane do nazwy podanej w formularzu rejestracyjnym. Konto zawiera dane usługobiorcy, które ten zobowiązuje się aktualizować w przypadku późniejszych zmian oraz informacje o stanie abonamentu i wykorzystanych rekordach.

 8. Usługobiorcy nie wolno korzystać z kont innych usługobiorców a także udostępniać i swojego konta.

 9. Usługobiorca zobowiązany jest do nie udostępniania uzyskanych w ramach usługi danych osobom trzecim z wyłączeniem zamieszczenia ich w operacie szacunkowym lub innym opracowaniu sporządzonym w ramach prowadzonej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

 10. OBRN zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do konta w przypadku stwierdzenia naruszenia §2 pkt 9 niniejszego Regulaminu.

 11. OBRN zablokuje dostęp do konta, jeśli opóźnienie w zapłacie abonamentu lub/i innych opłat związanych z korzystaniem z serwisu przekroczy 8 dni.

 

§3

E-baza danych o rynku nieruchomości

 1. OBRN świadczy na rzecz rzeczoznawcy majątkowego – użytkownika serwisu usługę dostępu do bazy danych o rynku nieruchomości

 2. Baza danych umożliwia zdobycie informacji dotyczących określonego rynku nieruchomości. Dane zawarte w bazie podlegają bieżącemu uzupełnieniu.

 3. Zawarte w bazie dane pochodzą z rynku nieruchomości. OBRN nie ponosi odpowiedzialności za dane przyjęte do wykonania operatu szacunkowego. Dane te muszą być każdorazowo zweryfikowane przez abonenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Aby korzystać z bazy użytkownik powinien posiadać dostęp do łącza internetowego.

 5. Uzyskanie dostępu do bazy uwarunkowane jest wcześniejszą rejestracją i pomyślną weryfikacją użytkownika.

 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik akceptuje Regulamin (zawiera Umowę) oraz wybiera sposób korzystania z bazy. Z usługi korzystać można:

  1. Kupując jednorazowy dostęp do danych,

  2. Kupując abonament – umowa abonencka zawierana jest na okres jednego roku z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres, jeśli abonent lub OBRN nie dokona wcześniejszego wypowiedzenia (przed zakończeniem okresu trwania abonamentu Użytkownik otrzyma informację o terminie jego upływu).

 1. Korzystanie z bazy jest odpłatne.

 1. Opłata za każdy udostępniony rekord wynosi: 9,- PLN netto – 11,07 PLN brutto. Warunkiem uzyskania dostępu do e-usługi jest dokonanie zapłaty za pomocą e-płatności,

 2. Opłata abonamentowa wynosi 140,- PLN netto – 172,20 - PLN brutto miesięcznie. Warunkiem uzyskania dostępu do e-usługi jest zapłata abonamentu za pierwszy okres rozliczeniowy za pomocą e-płatności. Zakup abonamentu uprawnia Użytkownika do zniżki za zakupiony rekord w wysokości 50%, tj. opłata za rekord wynosi 4,50 PLN netto – 5,54 PLN brutto. Zapłaty za każdy następny abonament oraz wykorzystane w okresie miesiąca rekordy Abonent dokonuje na podstawie wystawionej faktury – dostępnej w zakładce „Faktury” na jego koncie w terminie 7 dni od daty jej wystawienia (o wystawieniu faktury Użytkownik informowany jest mailowo oraz po zalogowaniu do systemu). Brak zapłaty we wskazanym terminie skutkuje natychmiastową utratą zniżki za dostęp do bazy.

 1. Po zalogowaniu rzeczoznawca majątkowy uzyska ograniczony dostęp do danych. Posiadane informację pozwolą na weryfikację ich przydatności, jednak nie będą wystarczające do zamieszczenia ich w operacie szacunkowym.

 2. Zaznaczenie odpowiedniej pozycji oferty oznacza zamiar uzyskania pełnego dostępu do usługi i powstanie zobowiązania zapłaty za udostępnione dane.

 

§4

E-internetowa wycena

 1. OBRN świadczy na rzecz rzeczoznawcy majątkowego – użytkownika serwisu usługę dostępu do internetowej wyceny nieruchomości.

 2. Udostępniona usługa stanowi wycenę w rozumieniu „Ustawy o gospodarce nieruchomościami” i może zostać zamieszczona w operacie szacunkowym.

 3. Aby korzystać z e-wyceny użytkownik powinien posiadać dostęp do łącza internetowego.

 4. Uzyskanie dostępu do wyceny uwarunkowane jest wcześniejszą rejestracją i pomyślną weryfikacją użytkownika.

 5. Dostęp do usługi jest czasowy – w określonym przedziale czasowym rzeczoznawca majątkowy może korzystać z kalkulatora wyceny.

 6. Usługa umożliwia korzystanie z danych pozyskanych z e-bazy, jaki i własnych użytkownika w procesie dokonywania wyceny.

 7. Korzystanie z usługi jest odpłatne – dostęp do usługi Użytkownik otrzymuje po wykupieniu abonamentu.

Opłata abonamentowa wynosi 20,- PLN netto miesięcznie. Warunkiem uzyskania dostępu do e-usługi jest zapłata abonamentu za pierwszy okres rozliczeniowy za pomocą e-płatności. Zapłaty za każdy następny abonament oraz wykorzystane w okresie miesiąca rekordy Abonent dokonuje na podstawie wystawionej faktury – dostępnej w zakładce „Faktury” na jego koncie w terminie 7 dni od daty jej wystawienia (o wystawieniu faktury Użytkownik informowany jest mailowo oraz po zalogowaniu do systemu). Brak zapłaty we wskazanym terminie skutkuje natychmiastową utratą dostępu do e-wyceny.

 

§5

Prywatność i poufność

 1. Podane przez usługobiorców dane OBRN przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Zawarte w e-bazie informacje nie mogą być udostępnione osobom nieupoważnionym. Prowadzony przez OBRN serwis posiada zabezpieczenia chroniące dane przed dostępem osób trzecich – nieposiadających uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać pozyskanych informacji osobom nieupoważnionym z wyjątkiem zamieszczenia ich w operacie szacunkowym.

 

§6

Zmiany regulaminu

OBRN zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OBRN, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu jego udostępnienia w serwisie, z zastrzeżeniem, że usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian udostępnione są na zasadach dotychczasowych. Usługobiorca przy pierwszym logowaniu licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie o nich poinformowany. Odmowa akceptacji zmian uważana będzie za rozwiązanie umowy.


§7

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie e-usług na zasadzie opłaty za rekord ulega rozwiązaniu po zakończeniu dostępu do rekordu,

 2. Umowa o świadczenie usług na zasadzie abonamentu ulega rozwiązaniu w termine właściwym dla grupy abonamentowej.

 3. Rozwiązanie umowy przez usługobiorcę następuje przez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.

 4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu OBRN rozwiązuje umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez blokadę dostępu do e-usług.

 

§8

Postępowanie reklamacyjne

Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeśli usługi nie są realizowane lub realizowane są niezgodnie z regulaminem. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego z podaniem opisu zgłaszanych zastrzeżeń. Jeśli dane zawarte w reklamacji wymagają uzupełnienie OBRN zwróci się do składającego reklamację o doprecyzowanie jej treści. OBRN rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. OBRN może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli upłynie 90 dni od ujawnienia jej przyczyn.

 

§9

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OBRN będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

 

Regulamin obowiązuje od: 01.05.2014

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, które zapisywane są w folderze przeglądarki. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies w ustawieniach przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Zamknij i nie pokazuj więcej